BETALINGSVOORWAARDEN

 

BETALINGSVOORWAARDEN

BETALINGSVOORWAARDEN

 

Behandelingen van het parodontium kunnen alleen succesvol verlopen indien de samenwerking tussen patiënt, de parodontoloog en de mondhygiënist optimaal is.

Bij deze behandeling is continuïteit van het grootste belang. Wij dringen er dan ook op aan de behandelingsreeks niet te onderbreken. Mocht het toch noodzakelijk zijn een afspraak af te zeggen dan verzoeken wij u dit tijdig te doen. Bij te late afmelding (minder dan twee werkdagen, 48 uur) of bij afwezigheid zonder berichtgeving, zijn wij helaas genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen.


Algemeen:

 1. Deze betalingsvoorwaarden gelden voor de tandheelkundige zorg die worden verleend in de praktijk. De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst.
 2. In deze betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende gevallen onder patiënt tevens diens wettelijke vertegenwoordiger verstaan.
 3. De kosten van behandeling worden berekend overeenkomstig de geldende tarievenlijst, zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vastgesteld en gepubliceerd .
 4. Wanneer de patiënt is verhinderd voor een afspraak dient hij deze uiterlijk 2 werkdagen tevoren af te zeggen. Zegt de patiënt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger de afspraak niet op tijd af, dan kan de zorgaanbieder de gereserveerde tijd in rekening brengen.
 5. In geval van behandeling waarvan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voorschrijft dat er vooraf een prijsopgave wordt gedaan, doet de zorgaanbieder vooraf een prijsopgave. De patiënt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger wordt geïnformeerd in geval van complicaties tijdens de behandeling, overschrijding van de behandelduur en/of overschrijding van de begroting met meer dan 15%.
 6. De kosten van de behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van zijn behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd dat hij de kosten voldoet.

Betalingstermijn en sancties:

 1. De factuur dient te worden voldaan door de patiënt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger en zijn direct opeisbaar.
 2. Eventuele vragen naar aanleiding van de ontvangen factuur dient de patiënt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger binnen 14 dagen na factuurdatum aan Infomedics te richten.
 3. Infomedics is gerechtigd, indien mogelijk, de kosten van de behandeling (deels danwel volledig) rechtstreeks te incasseren bij de zorgverzekeraar van de patiënt.
 4. De patiënt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger is gehouden de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum volledig te voldoen aan Infomedics. Deze termijn geldt ook indien de zorgverzekeraar de factuur namens de patiënt (deels danwel volledig) voldoet.
 5. Indien de factuur niet binnen 30 dagen na factuurdatum is voldaan, treedt het verzuim van de patiënt in zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is de patiënt de wettelijke rente verschuldigd op maandbasis of een gedeelte daarvan. Infomedics verstuurt vervolgens een eerste betalingsherinnering aan de patiënt waarin de verschuldigde rente is vermeld.
 6. Indien betaling van de factuur niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering heeft betaald, is Infomedics gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten. Vanaf dat moment is de patiënt per maand of een gedeelte daarvan de wettelijke rente verschuldigd, berekend over de periode van verzuim.
 7. Indien Infomedics een tweede betalingsherinnering een eventuele daarop volgende aanmaningen stuurt, is Infomedics gerechtigd incassokosten in rekening te brengen.
 8. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld conform de wet “Normering Buitengerechtelijke Incassokosten”(WIK, 1 juli 2012). Eventuele BTW die in verband met de incassowerkzaamheden aan de zorgaanbieder in rekening wordt gebracht, zal worden doorberekend aan de patiënt.
 9. Betaling van een toe te rekenen geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van de incassokosten, vervolgens in mindering van de in rekening gebrachte rente en ten slotte in mindering van het factuurbedrag.
 10. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger een formele klacht indient over de factuur of bij opzegging van de behandelingsovereenkomst door de patiënt.
 11. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Contact Infomedics:

De servicedesk van Infomedics is bereikbaar via 036-2031900 op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur – 17.00 uur. Voor veelgestelde vragen gaat u naar www.infomedics.nlVoor vragen over de hoogte van vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Met zorginhoudelijke vragen kunt u terecht bij uw zorgaanbieder.

Deze betalingsvoorwaarden zijn op 24 mei 2013 door Infomedics gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30203913.

Hieronder vind u extra informatie over de betalingsvoorwaarden in uw gewenste taal.

 Nederlands
 Arabisch
 Engels
 Pools
 Turks