TARIEVEN 2024

 

 

TARIEVEN 2024

Tarieven 2024

 

In samenspraak met de NVvP (De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie), KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) en de NVM (De Nederlandse Organisatie van Mondhygiënisten) zijn de Tandheelkunde tarieven voor de Parodontologie opgesteld. Hieronder een kort overzicht van de tarieven voor de initiële en nazorg behandelingen.

Initiële parodontale behandeling: 

T 021    Grondig reinigen wortel, complex                                                                                                           € 38,02

Deze code is uitsluitend van toepassing voor initiële parodontale behandeling van een enkelwortelig gebitselement met pockets ≥ 8 mm of een meerwortelig element met pockets van ≥ 6 mm.

T 022    Grondig reinigen wortel, standaard                                                                                                        € 28,16

Deze code is uitsluitend van toepassing voor initiële parodontale behandeling van een enkelwortelig gebitselement met pockets van 4 t/m 7 mm of een meerwortelig element met pockets van 4 tot 5 mm. 

Parodontale nazorg: 

T042     Consult parodontale nazorg                                                                                                                     € 107,01

Een consult parodontale nazorg is uitsluitend van toepassing op patiënten waarbij voorafgaande aan de initiële parodontale behandeling een PPS-score 3 is gemeten en bij wie nadien herbeoordeling van het behandelresultaat heeft plaatsgevonden. Het consult parodontale nazorg is eveneens van toepassing op de nazorg ten behoeve van patiënten bij wie, na een flapoperatie, het postoperatief evaluatieonderzoek heeft plaatsgevonden. Parodontale nazorg is niet (meer) van toepassing op periodieke vervolgconsulten, indien bij evaluatieonderzoek van de parodontaal behandelde patiënt is vast komen te staan dat geen pockets meer aanwezig zijn met een diepte van 4 mm of meer. 

T043     Uitgebreid consult parodontale nazorg                                                                                                  € 142,21

Een uitgebreid consult parodontale nazorg omvat de items zoals genoemd bij het consult parodontale nazorg, met dien verstande dat bij het uitgebreid consult – wegens bijvoorbeeld een ontoereikende mondhygiëne, een aantal te behandelen subgingivale pockets van 5 mm of dieper (zonder complicerende factoren) of vatbaarheid voor parodontale ontstekingen – op meerdere items een zwaardere nadruk moet worden gelegd. 

T044     Complex consult parodontale nazorg                                                                                                     € 189,38

Een complex consult nazorg is in principe hetzelfde als een uitgebreid consult nazorg, met dien verstande dat door aanwezigheid van complicerende factoren op meerdere items van de voorlichting en/of het klinisch handelen een nog zwaardere nadruk moet worden gelegd. Onder complicerende factoren wordt verstaan: 

  • Meerwortelig element
  • Furcatiedefect
  • Angulair defect (röntgenologisch)
  • Infrabony defect (röntgenologisch) 

De tarieven zijn niet gerelateerd aan de duur van de behandeling, maar afhankelijk van de situatie in uw mond. 

Parodontale evaluatie: 

T032     Evaluatie initiële behandeling / chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus                      € 126,72

T033     Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling                                                                    € 77,44

Voor meer informatie verwijs ik naar de website van de Nederlandse Zorg autoriteit (www.nza.nl) Tarieven & Prestaties – Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg 2024 of naar de website over de kosten in de mondzorg (www.mondzorgkosten.nl).