Huisregels

Huisregels

HUISREGELS

 

Om duidelijkheid te verschaffen in onze werkwijze en om de samenwerking, tussen u als patiënt en het Centrum voor Parodontologie Tilburg als zorgverlener te optimaliseren, hebben wij enkele huisregels opgesteld. Wij gaan er van uit dat u voor inschrijving bij het Centrum voor Parodontologie Tilburg, uzelf op de hoogte heeft gesteld van onze huisregels en dat u deze zult naleven.

Afspraken:
Het Centrum voor Parodontologie Tilburg werkt alleen op verwijzing van of met instemming van uw tandarts of mondhygiënist en volgens afspraak. Ook geven wij, desgewenst “een second opinion”. Een verwijzing is in dit geval niet nodig.

Afspraakherinnering:
Wij versturen afspraakherinneringen d.m.v. een email aan onze patiënten, waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht u onverhoopt geen herinnering van ons ontvangen dan betekent dit niet dat uw afspraak niet doorgaat. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraken.

Te laat verschijnen op uw afspraak:
Met het te laat verschijnen op uw afspraak riskeert u een annulering als blijkt dat er onvoldoende tijd resteert om uw afspraak en/of behandeling in zijn geheel en volgens planning te voltooien. Probeert u minimaal 10 minuten voor tijd aanwezig te zijn.

Niet nagekomen afspraak:
Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit uiterlijk 48 uur, van tevoren te melden. Wij zijn dan in de gelegenheid om een andere patiënt te behandelen. Zegt u de afspraak niet, of niet tijdig af, dan kan de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden. De tandarts hanteert hierbij naar redelijkheid een percentage (0-100) van het bedrag van de voorgenomen behandeling. Bij herhaaldelijk niet nakomen van afspraken zonder bericht, behouden wij ons het recht om u uit te schrijven als patiënt.

Uw gegevens:
Mochten uw persoonlijke gegevens veranderen, dan willen wij u vragen dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven, zodat wij het kunnen aanpassen in uw dossier. (bijvoorbeeld een nieuw telefoonnummer, e-mailadres, huisarts of tandarts) Dit geldt ook voor een verandering met betrekking tot uw adresgegevens, zorgverzekering of gezondheid.

Gezondheidsvragenlijst:
Wij zullen u altijd verzoeken om bij uw eerste bezoek een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik. Het is van (levens)belang dat u dit volledig en naar waarheid invult om complicaties te voorkomen. Wijzigingen in uw gezondheid en/of medicatie dient u aan ons door te geven.

Uw eigendommen:
Waak zelf over uw eigendommen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u om uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten en uw jassen, tassen en dergelijke mee te nemen de behandelkamer in. Het gebruik van de kapstok is voor eigen risico.

Betalingen:
Het is mogelijk om uw nota direct te betalen na de behandeling. Indien gewenst versturen wij de nota via ons factureringsbedrijf (Infomedics). Deze zal altijd eerst ingediend worden bij uw zorgverzekeraar, afhankelijk van uw verzekering en uw budget, ontvangt u een eventuele (rest)nota thuis. Onbetaalde nota’s worden overgedragen aan een incassobureau wat hoge kosten met zich mee kan brengen.

Mobiele telefoons:
Bellen in onze wachtkamer wordt niet op prijs gesteld, dit kan andere patiënten of onze baliemedewerkers storen. Wij verzoeken u vriendelijk om de beltoon van uw mobiele telefoon uit te zetten tijdens de behandelingen.

Roken:
Het is verboden binnen of bij de ingang van de praktijk te roken. Uitgetrapte sigaretten vinden wij liever niet bij de ingang van de praktijk.

Huisdieren:
Vanwege de strenge eisen van de hygiëne zijn huisdieren in de praktijk niet toegestaan.

Privacy en geheimhoudingsplicht:
Wij zijn gebonden aan het beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij geen informatie over u mogen verstrekken aan personen of instanties die niet bij de behandeling betrokken zijn. Alle noodzakelijke gegevens voor een behandeling van een patiënt worden geregistreerd en bewaard conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij zijn niet verbonden aan het Landelijk Elektronisch patiëntendossier. (EPD) Voor inzage door derden is altijd uw schriftelijke toestemming nodig. Uitzonderingen hierop zijn de zorgverzekeraars. Sinds juli 2010 kunnen zij zonder uw toestemming over uw gegevens beschikken.