TARIEVEN 2020

 

 

TARIEVEN 2020

Tarieven 2020

 

Sinds 1 januari 2018 zijn door de NZa de omschrijvingen en tarieven voor de initiële behandeling en de nazorg Parodontologie aangepast.

Met ingang van 1 januari 2018 zijn er een aantal zaken rondom tandvleesbehandelingen veranderd. Zo zijn er niet langer verschillende tarieven voor tandartsen en mondhygiënisten. In samenspraak met de NVvP (De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie), KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde), ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen) en de NVM (De Nederlandse Organisatie van Mondhygiënisten) zijn er nieuwe richtlijnen opgesteld. Het doel van deze richtlijnen is om de omschrijving van de initiële en nazorg behandelingen ‘transparant‘ te maken voor de patiënt. Randvoorwaarde was echter dat
 de huidige gestructureerde werkwijze op basis van het ‘paroprotocol’ kan worden gecontinueerd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen:

Initiële parodontale behandeling:

T 21    Grondig reinigen wortel, complex                                                                    € 31,49

Deze code is uitsluitend van toepassing voor initiële parodontale behandeling van een enkelwortelig gebitselement met pockets ≥ 8 mm of een meerwortelig element met pockets van ≥ 6 mm.

T 22    Grondig reinigen wortel, standaard                                                                 € 23,32

Deze code is uitsluitend van toepassing voor initiële parodontale behandeling van een enkelwortelig gebitselement met pockets van 4 t/m 7 mm of een meerwortelig element met pockets van 4 tot 5 mm.

Parodontale nazorg:

T42     Consult parodontale nazorg                                                                            € 88,63

Een consult parodontale nazorg is uitsluitend van toepassing op patiënten waarbij voorafgaande aan de initiële parodontale behandeling een DPSI-score 3 (plus of min) of score 4 is gemeten en bij wie nadien herbeoordeling van het behandelresultaat heeft plaatsgevonden. Het consult parodontale nazorg is eveneens van toepassing op de nazorg ten behoeve van patiënten bij wie, na een flapoperatie, het postoperatief evaluatieonderzoek heeft plaatsgevonden. Parodontale nazorg is niet (meer) van toepassing op periodieke vervolgconsulten, indien bij evaluatieonderzoek van de parodontaal behandelde patiënt is vast komen te staan dat geen pockets meer aanwezig zijn met een diepte van 4 mm of meer.

T43     Uitgebreid consult parodontale nazorg                                                           € 117,78

Een uitgebreid consult parodontale nazorg omvat de items zoals genoemd bij het consult parodontale nazorg, met dien verstande dat bij het uitgebreid consult – wegens bijvoorbeeld een ontoereikende mondhygiëne, een aantal te behandelen subgingivale pockets van 5 mm of dieper (zonder complicerende factoren) of vatbaarheid voor parodontale ontstekingen – op meerdere items een zwaardere nadruk moet worden gelegd.

T44     Complex consult parodontale nazorg                                                            € 156,85

Een complex consult nazorg is in principe hetzelfde als een uitgebreid consult nazorg, met dien verstande dat door aanwezigheid van complicerende factoren op meerdere items van de voorlichting en/of het klinisch handelen een nog zwaardere nadruk moet worden gelegd. Onder complicerende factoren wordt verstaan:

  • Meerwortelig element
  • Furcatiedefect
  • Angulair defect (röntgenologisch)
  • Infrabony defect (röntgenologisch)

De tarieven zijn niet gerelateerd aan de duur van de behandeling, maar afhankelijk van de situatie in uw mond.

Voor meer informatie verwijs ik naar de website van de Nederlandse Zorg autoriteit (www.nza.nl) Tarieven & Prestaties – Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg 2020 of naar de website over de kosten in de mondzorg (www.mondzorgkosten.nl).